خانه / سیگنال خرید و فروش

سیگنال خرید و فروش

پیشنهاد خرید شنبه ۹۵/۰۹/۲۰

گروه خودرویی حرکت برگشتی خود را شروع کرده اند خبهمن در صورت عبور از ۲۰۶۰ هدف  ۲۶۰۰ را پیش رو دارد خرینگ هدف ۱۳۰۰ را پیش رو دارد خگستر هدف اولیه ۴۰۳۰ و سپس ۴۷۰۰ را دارد خمحرکه در صورت ...

متن کامل »