خانه / سیگنال خرید و فروش / پیشنهاد خرید شنبه ۹۵/۰۹/۲۰

پیشنهاد خرید شنبه ۹۵/۰۹/۲۰

گروه خودرویی حرکت برگشتی خود را شروع کرده اند

خبهمن در صورت عبور از ۲۰۶۰ هدف  ۲۶۰۰ را پیش رو دارد

خرینگ هدف ۱۳۰۰ را پیش رو دارد

خگستر هدف اولیه ۴۰۳۰ و سپس ۴۷۰۰ را دارد

خمحرکه در صورت عبور از ۲۰۰۰ به سمت ۲۷۰۰ حرکت خواهد داشت

ختراک ابتدا ۴۵۰۰ سپس ۵۵۰۰ و بعد از آن ۶۵۰۰ را پیش رو دارد

خموتور در صورت مثبت بودن فردا ۳۰۵۰ و ۳۷۰۰ را پیش رو دارد

 

پاسخ بدهید