خانه / سیگنال خرید و فروش / سیگنال خرید چهارشنبه ۹۵/۰۹/۱۷

سیگنال خرید چهارشنبه ۹۵/۰۹/۱۷

سلام

وگستر هدف اولیه ۲۰۰۰ و در صورت عبور از آن ۲۲۰۰ را پیش رو دارد

بکهنوج هدف ۹۷۰۰ را در سر می پروراند

هرمز در صورت عبور از ۲۲۰۰ به سمت ۲۵۰۰ حرکت خواهد کرد

پاسخ بدهید